Vyhľadávanie
Podrobné vyhľadávanie
  -     €
  -   m2

Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK                     

Reklamačný poriadok DAMA Real plus s.r.o., so sídlom Bohdanovce nad Trnavou 124,919 09, IČO: 50903624, DIČ: 2120534383 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, v oddiele Sro, vložka číslo 40213/T, adresa prevádzky na uplatňovanie reklamácii: Bohdanovce nad Trnavou 124,91909,  mobil: 0908168 492,mail: danka.kastakova-ZVNC-damarealplus.sk

  • spotrebiteľ môže na základe vlastného úsudku a názoru na služby poskytované realitnou kanceláriu Dama Real plus podať reklamáciu písomnou formou na adresu firmy uvedenú vyššie.

 

  • Dama Real plus, s.r.o. má povinnosť každý jeden reklamačný podnet zapísať. Protokol na reklamáciu je voľne stiahnuteľný nižšie na tejto stránke. V prípade, že si klient reklamačný formulár nedokáže vytlačiť, môže podať reklamáciu podobnou písomnou formou (dôležité je použiť všetky požadované body formulára).

 

  • Dama Real plus, s.r.o. vybavuje reklamáciu ihneď ako to bude možné, avšak najneskôr do 14 kalendárnych dní. Odpoveď klientom bude poslaná písomnou formou na adresu spotrebiteľa.

 

  • v prípade uznania chyby zo strany Dama Real plus, bude spotrebiteľ informovaný a daný nežiaduci stav v čo najkratšom termíne odstránený na náklady spoločnosti. V opačnom prípade (neuznanie reklamácie), bude spotrebiteľovi doručené písomne vyrozumenie a dôvod zamietnutia reklamácie za služby sprostredkované Dama Real plus, s.r.o.

 

  • všetky podklady, osobné údaje a podobne doručené spoločnosti Dama Real plus, s.r.o. podliehajú ochrane osobných údajov klientov v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky.
     
  • alternatívne riešenie sporov. Ak predávajúci na  žiadosť spotrebiteľa o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. Podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Medzi subjektmi ARS má spotrebiteľ právo voľby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015.

 

  • reklamačný poriadok je záväzný a nadobúda platnosť 1.3.2012

 

Reklamácia služby:

 

 

Dátum: .................................................

 

 

Poskytnutá služba:   PREDAJ                          KÚPA               PRENÁJOM

 

ID nehnuteľnosti: .................................................

 

 

 

Klient (spotrebiteľ):

 

Meno a priezvisko: ......................................................................................................................................................

 

Adresa: ..............................................................................................................................................................................

 

Email: ..............................................................................     Mobil: ...............................................................................

 

 

Reklamácia služby (porušenie bodov zmluvy, nenaplnenie zluvy a podobne):

 

 

 

 

 

Podpis: .........................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjadrenie sprostredkovateľa k reklamácii:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis: .........................................................

 

 

 

 

Vyjadrenie - stanovisko k reklamácii:

 

Uznanie reklamácie:      ÁNO                        NIE

 

 

Dátum: .........................................................

 

Meno a priezvisko:  .........................................................................................................

 

Odôvodnenie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis: .........................................................

 

 

 

 

 

Ponuka
Ľutujeme, inzeráty sú nedostupné.